Arbetsmiljö

Arbetsmiljön har stor betydelse för de anställdas hälsa men också för organisationens möjligheter att uppnå sina mål för produktivitet och kvalitet. Det finns därför starka skäl att regelbundet följa upp och ha kontroll på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) intar en central plats i arbetsmiljölagstiftningen och i det förebyggande arbetet med att skapa säkra och trygga arbetsförhållanden.

Målet är att alla arbetstagare skall kunna gå till sin arbetsplats utan att känna oro för att bli skadade, sjuka eller negativt särbehandlade.

Vi hjälper våra företag med kartläggning, utbildning och information om hur man bygger upp och implementerar SAM i verksamheten.
Där ingår till exempel:

De företag som har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete har också en låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och få arbetsplatsolyckor.